Huishoudelijk Reglement - Jong Nederland America

Artikel 1:
De vereniging (stichting) draagt de naam “Jong Nederland America” en is gevestigd aan de Kerkbosweg 34, te America.

Artikel 2:

De vereniging bestaat uit:

Bestuursleden:
Zij die door de stafleden gekozen zijn voor de taak de algemene leiding en de verantwoording van de vereniging te dragen.

Ereleden:
Stafleden die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
De ereleden worden, op voordracht van het bestuur, door de leden benoemd.

Stafleden:
Zij die leiding geven aan een groep of een andere functie in de vereniging hebben.

Leden:
Diegene die contributie betalen in de leeftijd variërend van 5 tot 18 jaar en samen met andere leeftijdsgenoten een groep vormen.

Steunende leden:
Stafleden die geen actieve functie (meer) hebben binnen de vereniging en dezelfde contributie betalen als de leden.

Vrijwilligers:
Zij die op vrijwillige basis helpen bij activiteiten of een andere taak uitvoeren van de vereniging.

Artikel 3:
De vereniging is aangesloten bij de Kamer van Koophandel, te Venlo en bij het Provinciaal
Bureau Jong Nederland Limburg, te Melick.

Artikel 4:

Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Artikel 5:

De contributie zal jaarlijks door het bestuur worden vastgesteld.

Artikel 6:
De stafleden worden dringend verzocht alle stafvergaderingen bij te wonen, of bericht van verhindering aan de voorzitter of secretaris te zenden met opgaaf van redenen.

Artikel 7:

Alle leden zijn verplicht de groepsbijeenkomsten bij te wonen op de door de leiding aangegeven tijden. Bij verhindering afmelden bij de groepsleiding. Leden die zich onbehoorlijk gedragen worden geroyeerd, ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 8:
Alle stafleden vanaf 16 jaar zijn stemgerechtigd.

Artikel 9:
Alle bezittingen zijn eigendom van Jong Nederland America, met uitzondering van spullen in bruikleen.

Artikel 10:

Bezittingen van de vereniging mogen niet worden uitgeleend zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur. Indien bezittingen worden uitgeleend zal eventuele schade bij betrokkenen in rekening worden gebracht.

Artikel 11:

Op de jaarvergadering zal er door het bestuur een jaarverslag, een financieel overzicht en een activiteitenagenda ter inzage worden gegeven.

Artikel 12:

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij een gelijk aantal stemmen beslist het bestuur.

Artikel 13:

Cursussen aan stafleden worden uit de kas betaald, doch dan verwacht het bestuur dat men zeker nog 2 jaar als staflid zal doorgaan. Indien dit niet het geval is wordt het cursusgeld terug gevorderd.

Artikel 14:

In spoedgevallen beslist de voorzitter namens het bestuur.

Artikel 15:
De voorzitter leidt de vergaderingen kort en krachtig en heeft de bevoegdheid de discussie te sluiten, maar is verplicht de vergadering daarna voort te zetten indien de meerderheid dit wenst.

Artikel 16:
De secretaris zorgt voor de correspondentie van de vereniging en maakt notulen van de gehouden vergaderingen, reclame, post e.d..

Artikel 17:
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en houdt de boekhouding bij. Hij geeft op de jaarvergadering een financieel overzicht.

Artikel 18:
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen waarvan jaarlijks de helft aftreedt. In die zin dat elk bestuurslid na een zitting van 2 jaar moet aftreden. Hij of zij kan zich wel herkiesbaar stellen.
Het bestuur mag ook uit een even aantal personen bestaan (met goedkeur van de meerderheid van de aanwezige stafleden bij de jaarvergadering). In dat geval telt de stem van de voorzitter dubbel bij bestuurlijke stemmingen.

Artikel 19:
Taakomschrijving van het bestuur:
Het bestuur heeft de algemene leiding en verantwoordelijkheid en het beslist in alle voorkomende gevallen onder handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Taakomschrijving van de staf:
Ieder staflid is verantwoordelijk voor de door hem of haar eigenmachtig verrichte handelingen en ook voor de aan hem of haar toevertrouwde eigendommen der vereniging.

Artikel 20:

Algemeen: dit is voor alle leden van toepassing !!!

 1. Zorg tijdig aanwezig te zijn op de groep, alsook op de vergaderingen.
 2. Maak een goed programma. Begin op tijd en eindig op tijd.
 3. Laat de kinderen in het lokaal waar je groep houdt, maar niet zonder toezicht.
 4. Ruim na afloop samen alles op. Sluit kasten en deuren goed af. Zet de verwarming in de grote zaal uit doof de lichten.
 5. Laat de groepsbijeenkomst niet langer dan 2 uur duren. Stuur daarna de kinderen direct naar huis.
 6. Van een half uur voor de groepsbijeenkomst tot een half uur na de bijeenkomst draag je hun verantwoordelijkheid.
 7. Laat de kinderen hun fiets stallen op de daarvoor bestemde plaats.
 8. Kinderen hebben geen toegang in het leidershok, het bestuurshok, de keuken of de magazijnen.
 9. Aankoop van goederen gebeurt alleen door of met toestemming van het bestuur.
 10. Wees zuinig met alle spullen, ook de inventaris. Dit is verenigingseigendom.
 11. In Blokhut Ôs Thoęs geldt een algeheel rookverbod.
 12. Voor of tijdens de groepsbijeenkomsten mogen geen alcoholische dranken worden gedronken. Tijdens activiteiten of toernooien waar ook jeugdleden aan deelnemen mogen geen alcoholische dranken worden gedronken. Als er tijdens een activiteit of toernooi wel alcoholische dranken gedronken mogen worden van de organisatie, moet er verplicht een persoon per groep alcohol vrij blijven i.v.m. mogelijke ongelukken of problemen. Houd het drinken van alcoholische dranken altijd binnen je grenzen. Aan dronken leiding en leden hebben we niets. Schenk nooit alcohol aan personen onder 18 jaar.
 13. Nieuwe leiders melden zich bij het bestuur aan. Er is een proeftijd van 3 maanden alvorens men wordt aangenomen. Het nieuwe staflid is verplicht binnen 2 jaar de introductiecursus van Jong Nederland Limburg te volgen.
 14. Wees een goed lid en/of leider.
 15. Ben in bezit van dit huishoudelijk reglement.
 16. Werk met plezier binnen de jeugdbeweging tot veel genoegen van de ander en van jezelf.
  Dit is de wens van ons allen.